Časté dotazy

Musí se provádět revize spalinové cesty u kotlů v provedení C?

Při posuzování rozsahu úkonů na odvodu spalin při uvádění plynových kotlů v provedení C (běžně nazývaných „turbokotle") je nutno postupovat podle následujících předpisů:

  • ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
  • TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest

Pozn.: Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, není uváděno záměrně, neboť se odvodů spalin od plynových spotřebičů s ohledem na vlastnosti paliva a teploty spalin netýká.

První z uvedených předpisů, ČSN 73 4201, je předpis obecnější, neboť se týká odvodů spalin od spotřebičů na všechny druhy paliva.
Druhý předpis, TPG 941 02, je, jak již vyplývá z jeho názvu, předpisem speciálním, stanovujícím požadavky týkající se odvodů spalin od plynových spotřebičů. Podle pravidla subsidiarity se používá v případě existence více předpisů předpis speciální.

TPG 941 02, platná od 1.7.2011, stanoví následující:
6.4 Revize vývodu spalin se podle CSN 73 4201 neprovádí u spotřebičů v provedení C s výjimkou případu kdy je samostatně certifikován jak spotřebič, tak vývod spalin (tj. nejedná se o jeden systém/výrobek) – viz spotřebiče v provedení C6 podle ČSN EN 483.

Spotřebiče v provedení C6 jsou definovány v ČSN EN 483 „Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW" následovně:

4.2.2.6 Provedení C6

Kotel provedení C, který je určen k připojení k samostatně schválenému a prodávanému systému potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin.

Bezpečnost celého spotřebiče, včetně přívodu plynu a vývodu spalin, a jejich provedení v souladu s předpisy, návody k montáži a případnou projektovou dokumentací posoudí v rámci výchozí revize plynového zařízení ve smyslu vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení revizní technik plynových zařízení.

Převzato z ČSTZ - odborné stanovisko č. 147/2012


Důvody vzniku oxidu uhelnatého CO při spalování

Oxid uhelnatý je značně jedovatý bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý. Je nepatrně lehčí než vzduch, ale se vzduchem se mísí, hoří modrým plamenem. Vzniká nejčastěji při nedokonalém spalování, které je způsobeno:

  • nedostatečným přísunem vzduchu pro spalování
  • nedostatečném větrání (u spotřebičů bez odtahu spalin)
  • nesprávně seřízeným hořákem kotle
  • zanesením výměníkových ploch u kotlů
  • netěsným kouřovodem kotle nebo zaneseným komínem

CO se po proniknutí do organizmu váže na hemoglobin, tato vazba je zhruba 200 – 300x pevnější než vazba kyslíku. Akutní otrava při náhlém a velkém zvýšení koncentrace CO ve vdechovaném vzduchu, kdy hladina COHb překročí 70 %, může probíhat bleskově a může způsobit smrt v několika vteřinách. Při menší expozici, do 30 % COHb, se projevuje nejčastěji bolestmi hlavy, pocitem tlaku ve spáncích, bušením krve v hlavě a tlakem na prsou.

Příznaky otravy jsou zčervenání (cihlově červený obličej), bolesti hlavy, zvracení, závratě, poruchy zraku, zrychlení dechu a tepu a poruchy vědomí až bezvědomí. První pomocí je zajištění přísunu čerstvého vzduchu, popř. umělé dýchání, lékařská první pomoc spočívá v podávání kyslíku. Takřka pravidlem je při těžší otravě žaludeční nevolnost a zvracení, akční neschopnost (nechuť k útěku ze zamořeného prostředí). Při těžké otravě se prohlubuje bezvědomí, v němž se mohou projevit křeče, později je bezvědomí hluboké a bez pohybu. Dech je nepravidelný a povrchní, tep rychlý, nitkovitý. V tomto stavu může nastat smrt. Nedojde-li ke smrti, prognóza může a nemusí být dobrá (mohou přetrvávat neurologické příznaky). Větší naději na uzdravení bez následků mají ti, kteří byli krátký čas v prostředí s vyšší koncentrací CO, než ti, kteří byli dlouhodobé v prostředí s nižší koncentrací.

U plynových spotřebičů, zejména kotlů, je rozhodujícím pro snížení rizika otravy dostatečný přívod sekundárního vzduchu. To vysvětluje i skutečnost, že k otravám oxidem uhelnatým dochází v téměř 100 % u spotřebičů v provedení B s výměníkem tepla, tj. spotřebičů, které odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou.

Šetřením otrav bylo potvrzeno, že k otravám dochází, až na výjimky, pouze v případech, kdy byl silně zanesený nebo zcela neprůchodný výměník plynového spotřebiče, nejčastěji kotle. U těchto spotřebičů nemohou spaliny procházet výměníkem a hromadí se tak v hořákové komoře a tím brání přívodu sekundárního a posléze i primárního vzduchu. Dochází tak k tvorbě velkého množství oxidu uhelnatého, jehož koncentrace může dosáhnout v blízkosti spotřebiče již řádově v sekundách hodnot způsobujících smrt po několika nadechnutích. Otravě nezabrání v tomto případě ani pojistka proti zpětnému tahu, neboť podle požadavku příslušných norem má toto bezpečnostní zařízení reagovat do 120 sekund.

Problematika je velice široká a vážná, proto doporučujeme další studium například na internetu. Jak je vidět pravidelný servis spotřebičů se jistě vyplácí a to i vzhledem k efektivitě spalování a finančním nákladům na provoz. Revize a servis kotlů rozhodně nepodceňujte.

Přidat dotaz
Zaslané dotazy společně s naší odpovědí uvedeme na této stránce. Pokud na sebe uvedete kontakt, dáme vám vědět.
Kontakt na vás:
Dotaz: (povinné)
Vytisknout stránku Vytisknout stránku