Revize a kontrola plynových zařízení, zdroje na pevná paliva

Provádíme revize, kontroly a tlakové zkoušky domovních a průmyslových plynovodů. Dále pak servis, montáže a opravy domovních a průmyslových plynovodů a montáže plynových spotřebičů. Po dokončení naší revize s kladným stanoviskem si můžete být jistí, že revidovaný systém (spotřebič) je bez jakýchkoli problému připraven k provozu. A za to dáme ruku do ohně!

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva podle zák. č. 201/2012 Sb, musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016. Vlastníme oprávnění VIADRUS, DAKON. Volejte.

Intervaly kontrol plynových zařízení

 • výchozí revize plynového zařízení - před uvedením zařízení do provozu
 • kontrola plynového zařízení - 1x za rok
 • provozní revize plynového zařízení - 1 x za 3 roky
 • tlaková zkouška plynovodu - platnost max. 6 měsíců
 • servisní prohlídka spotřebičů - servis 1 x za rok
 • případné zjištěné závady rádi odstraníme.

Dobrý instalatér

Jaká jsou mápráva a povinnosti?

Zemní plyn

 • bezbarvý, nejedovatý, bez zápachu
 • vlivem látky, která se přidává do zemního plynu (odorant) můžeme zemní plyn při úniku, například z kotle, cítit
 • mez výbušnosti 5 - 15%, pokud cítíme plyn, je zpravidla koncentrace plynu hluboko pod mezí výbušnosti

Úkoly osoby odpovědné za provoz plynovodu

 • sledovat stav plynovodu, aby odpovídal předpisům a normám, aby jeho stav neohrožoval bezpečnost osob a jejich majetek
 • dbát, aby byly dodržovány termíny revizí a kontrol
 • dbát, aby byly odstraněny závady zjištěné při revizích a kontrolách
 • vést provozní dokumentaci plynovodu
 • dbát na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis
 • umístit na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných stavů (únik plynu, požár)
 • dbát na přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu
 • v případě nehod informovat příslušné orgány (policii, hasiče, pohotovostní plynárenskou službu)
 • spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu

Zásady bezpečnosti provozu plynového zařízení

 • pravidelné provádění servisu, kontrol a revizí
 • odstraňování zjištěných závad v termínech stanovených při servisních kontrolách a revizích
 • kontroly odvodu spalin od spotřebičů (nefunkční odvod spalin způsobuje orosení zrcadel a oken, usazené saze na povrchu spotřebičů)

Zásady bezpečnosti v případě úniku zemního plynu

 • nepoužívat otevřený oheň
 • otevřít okna
 • uzavřít uzávěry plynu (páčka kolmo na směr potrubí)
 • nezapínat ani nevypínat elektrické spotřebiče
 • varovat obyvatele domu a opustit budovu
 • informovat pohotovostní službu

Důvody vzniku oxidu uhelnatého CO při spalování

 • nedostatečné větrání (u spotřebičů bez odtahu spalin)
 • nesprávně seřízené hořáky
 • zanesení výměníkových ploch u kotlů
 • netěsné kouřovody nebo zanesený komín

Dobrý instalatér

Důležitá telefonní čísla
150 - hasiči
155 - záchranná služba
112 - centrální tísňová linka
158 - policie
1239 - plynárenská pohotovost

Právní předpisy pro plynová zařízení (základní)

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
 • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Technické normy pro plynová zařízení (nejběžnější normy)

 • ČSN 38 6405 Plynová zařízení zásady provozu
 • ČSN EN 1775 Plynovody v budovách, nejvyšší provozní tlak 5 bar, provozní požadavky
 • ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva
 • ČSN EN 15001-1,2 Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití

Instalace a revize plynových zařízení se dále řídí TPG (Technická pravidla GAS)

 • TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 • TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
 • TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz
 • TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
 • TPG 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi
 • TPG 703 01 Průmyslové plynovod
 • TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od všech typů spotřebičů. Pravidelné kontroly komínů a měření emisí

Nabídka zdarma

Vytisknout stránku Vytisknout stránku